webleads-tracker

Om producten, mensen en het milieu te beschermen, worden onze multiplex vouwkisten vervaardigd volgens een aantal Europese en internationale normen. Deze normen hebben zowel betrekking op de aard van de vervoerde materialen en de gebruikte vervoermiddelen, als op de normen die door de invoerende landen worden geëist. In dit verband zijn de onderwerpen fytosanitaire norm ISPM 15 en verschillende soorten verpakkingen die voor de verschillende activiteitensectoren worden aanbevolen, het vermelden waard. De verpakking en het vervoer van gevaarlijke goederen is onderworpen aan nationale, europese en internationale regelgeving in de verschillende sectoren en moet worden gemarkeerd met een verpakkingscode volgens het VN-homologatiesysteem. De gehomologeerde kisten van NO-NAIL BOXES, die dus alleen onder deze specifieke voorwaarden mogen worden gebruikt, zijn verkrijgbaar in 50 verschillende modellen.

Wanneer spreken we van een gehomologeerde kist?

Gevaarlijke goederen worden ingedeeld in negen klassen volgens een door de VN vastgestelde benaming:

 • Klasse 1: Explosieven
 • Klasse 2: Gassen
 • Klasse 3: Brandbare vloeistoffen
 • Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
 • Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) stoffen
 • Klasse 4.3: Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
 • Klasse 5.1: Oxiderende stoffen
 • Klasse 5.2: Organische peroxides
 • Klasse 6.1: Giftige stoffen
 • Klasse 6.2: Infectueuze (besmettelijke) stoffen
 • Klasse 7: Radioactieve stoffen
 • Klasse 8: Corrosieve (bijtende) stoffen
 • Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Naast deze verschillende klassen is ook de vervoerswijze doorslaggevend voor de homologatie van een verpakking. Er zijn vier vervoerswijzen, die elk aan een andere regelgeving zijn onderworpen:

 • Wegtransport: ADR
 • Zeetransport: IMDG
 • Luchttransport: IAT
 • Spoorwegtransport: RID

Zo worden, afhankelijk van de graad van gevaar van het te vervoeren materiaal, verschillende soorten verpakkingen gebruikt, zoals vaten, emmers, bussen, blikken, dozen, kisten, enz., die met speciale cijfers moeten worden gecodeerd. Voor multiplex kisten is dit de 4D code.

Wat zijn de kenmerken van een gehomologeerde kist?

Het reglementaire keurmerk van een gehomologeerde kist volgens het VN-homologatiesysteem bestaat uit verschillende groepen letters en cijfers, die elk specifieke kenmerken vertegenwoordigen:

 • VN-symbool
 • Code voor multiplex kisten
 • Verpakkingen voor vaste stoffen of met binnenverpakking (samengevoegd)
 • Jaar van productie
 • Codes van de landen waar de goedkeuringstests door een erkende instantie worden uitgevoerd
 • Certificaat van de verpakking met het homologatienummer van de kist
 • Verpakkingsgroep waarvoor de kist is gehomologeerd (volgens de groepen I (max. 71 kg), II (max. 90 kg) en III (max. 125 kg), van de gevaarlijkste tot de minst gevaarlijke goederen.
Waarvoor en in welke context moeten gehomologeerde kisten worden gebruikt

Om te worden gehomologeerd, moet een kist de tests van een onafhankelijk en erkend testinstituut hebben ondergaan. Deze tests omvatten voornamelijk mechanische stapeltests en valtests. Bij NO-NAIL BOXES hebben we ons eigen laboratorium met een valteststation. Hierdoor kunnen onze specialisten, bijgestaan door experts van onafhankelijke laboratoria erkende homologatietests uitvoeren. In dit verband werken wij samen met de belangrijkste Europese testlaboratoria zoals het Belgisch Verpakkingsinstituut, het Franse Bureau de Vérifications Techniques, het Franse Centre de l’emballage agréé en het Duitse Federaal Instituut voor Materiaalonderzoek en Testen.

Onze brede waaier van gehomologeerde kisten

Als fabrikant van multiplex vouwkisten voor de industrie met zes decennia ervaring, biedt NO-NAIL BOXES nu meer dan 50 modellen die zijn gehomologeerd voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Om het onze klanten gemakkelijker te maken, bieden wij ook gehomologeerde 4DV-kisten aan, waarmee alle gevaarlijke goederen van de klassen 1 tot en met 9 (behalve 7) tot 300 kg flexibel verpakt kunnen worden. Het gebruik van dit type kisten is toegestaan zonder speciale tests, mits de voorwaarden betreffende verpakking en binnenverpakking strikt in acht worden genomen. Deze kisten zijn verkrijgbaar in de modellen EXBOX, RIBOX en ISIBOX en garanderen een volledige en doeltreffende bescherming voor het vervoer van alle gereglementeerde producten op de verschillende vervoerswijzen. Het is belangrijk dat elke gehomologeerde verpakking wordt gebruikt in overeenstemming met het homologatieverslag. In dit verband kunnen wij ook specifieke homologaties afleveren, afhankelijk van de gevaarlijke goederen die moeten worden verpakt.

Met onze deskundigheid, ons innovatievermogen en ons luisterend oor voor onze klanten dragen wij ook bij tot de ontwikkeling van gehomologeerde verpakkingen met technische ondersteuning: het concurrentievermogen en de veiligheid van onze klanten maken immers ook deel uit van onze business.

No-Nail Boxes logo print version